تاریخچه شرکت

تاریخچه عملیات اکتشافی در حوزه البرز مرکزی که بیش از ۳۰ هزار کیلومتر مربع از سطح استان مازندران را در بر می‌گیرد به حدود ۷۸ سال بالغ می‌گردد.
نخستین عملیات اکتشافی در این حوزه وسیع در سال ۱۳۱۴ به هنگام احداث خطوط راه‌آهن سراسری در زیراب صورت گرفت که منجر به بهره‌برداری از معدن کنیج‌کلا در این منطقه گردید و متعاقب آن نیز عملیات اکتشافی دیگری در محدوده فوق انجام شد که نهایتا در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری قسمتی از معدن کارمزد در این حوالی انجامید.
شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی در تار یخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۳ تحت شماره ۱۹۶۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا به موجب صورتجلسه مورخ ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۷۰، مجمع عمومی فوق العاده دفتر مرکزی شرکت را از تهران به شهر زیراب منتقل و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۱۹۲ در اداره ثبت اسناد سوادکوه به ثبت رسیده است.

عملیات اکتشاف معدن زغالسنگ کردآباد از سال ۱۳۵۵ آغاز شده است و تاکنون علاوه بر حفر ۳۴۳۴۶ متر گمانه، ترانشه، اکلون و تونل اکتشافی نیز در منطقه حفر شده است.
ذخیره معدن مطابق پروانه بهره‌برداری ۲۱/۶ میلیون تن قطعی و ۴۰ میلیون تن احتمالی می‌باشد.

معاملات شرکت

تمامی حقوق این وب‌گاه متعلق به شرکت شرکت زغالسنگ البرز مرکزی می‌باشد.